сряда, 10 юни 2015 г.

Вариант за използване на образователни игри по човекът и обществото в българско неделно училище в чужбина, разработени в платформа ZONDLE *


                                


Българско неделно училище в чужбина **
През последните няколко години сме свидетели на рязко увеличаване на броя на българските училища в чужбина. Те са един от основните стожери на българщината  в странство. Мощен инструмент са за съхраняване на националното самосъзнание у младите хора и децата [4]. Те  възникват и развиват своята дейност, за да отговорят на една много важна потребност на българите, които живеят зад граница – съхраняването на националната идентичност у младото поколение [3].
 „Посещаването на занятията в неделното училище е изцяло на доброволен принцип – няма механизъм, който може да задължи един родител да запише детето си в такъв образователен център, ако той не желае. Много често обучението на дете или подрастващ в неделно училище означава лишаване на цялото семейство осем или девет месеца в годината от почивка в неделния ... ден. За да премине към такова действие, един родител трябва да е силно мотивиран да съхрани българските корени на детето си.“ [5].
Обучението в българските неделни училища се извършва само по предметите, които не се изучават в местните училища – български език и литература, история на България и география на България за съответните класове. Учебните програми са одобрени от Министерството на образованието [7] като само програмата по български език и литература е адаптирана.
Всяка организация, поддържаща неделно школó има своя политика в това отношение. Училищата, в които е апробиран варианта за използване на образователни игри, изработени в платформа Zondle  – БНУ „Св. Седмочисленици“ Тарагона и БНУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Барселона, залагат на съвременни методи на обучение, разнообразие на използваните технологии и идеята да се предостави  на учениците възможно най-качествено обучение.

Концепция

За постигане на Държавните образователни изисквания може да се използват разнообразни методи на работа с учениците – както традиционни, така и иновативни. В своята работа учителят винаги отчита особеностите на децата, техните нагласи и стремежи. Много подходящо в начална училищна степен е прилагането както на активни, така  и на интерактивни методи [2]. Свидетели сме на  бурно развитие на  информационните и комуникационните технологии. Непрекъснато се създават нови продукти, информацията ни залива от всякакви източници и устройства. В такъв интензивен поток от новости е трудно да се задържи вниманието на детето, за да усвои определените стандарти и да получи знанията и уменията, които изисква учебната програма.

Настоящата разработка представя вариант за използване на образователни игри по човекът и обществото в III и IV клас в българските неделни училища в чужбина, разработени в платформа Zondle. Концепцията представяме според възгледите на Шафер, адаптирани от Л. Миткова [6].


Ученици: възраст 8, 9, 10 години – ученици в III и IV клас в БНУ „Св. Седмочисленици“ Тарагона и БНУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Барселона, Испания;  натрупани собствен опит от участие в  компютърни игри;
Цели на обучението: усвояване на  учебен материал по човекът и обществото и да постигнат ДОИ;
Учебно съдържание: дял история и дял география в III клас и част от дял география в IV клас;
Метод: образователни игри, разработени в платформа Zondle
Локализация в пространството: платформа Zondle, интернет връзка, компютър или друго подобно електронно устройство;
Локализация във времето: часовете по човекът и обществото, вкъщи;
Учител: познания за работа с електронната платформа;
Оценяване: чрез стандартен тест.
            Целта ни е да установим до каква степен чрез използване на образователни игри, разработени в платформа Zondle, се постигат ДОИ по човекът и обществото в III и IV клас.
Чрез използването на разработените игри се стремим към постигането на следните образователни стандарти [8]:


За постигането на образователните цели по предмет човекът и обществото в III и IV клас с помощта на ИК технологиите изготвихме 16 игри в платформа Zondle. Възползвахме се от предоставената от разработчиците на платформата възможност за вграждане на създадените продукти и ги вградихме в сайта Българско училище в чужбина [1]. Игрите отговарят напълно на съвременното разбиране за интерактивност в обучението. Те са лесно приложими, изискват само интернет връзка и подходящо електронно устройство – компютър, таблет или мобилен телефон. Може да се използват върху интерактивна бяла дъска. Децата са във възторг – могат да играят, да се забавляват и едновременно с това да научават.
Трябва да се подчертае отношението на родителите към разработените игри – напълно подкрепят дейността на учителя в тази посока (реално ние се радваме на безрезервната подкрепа и одобрение от страна на родителите за нашите образователни проекти, един от които е и настоящият).
Към създаването на игри в платформата привлякохме и деветокласниците от БНУ „Св. Седмочисленици“ в Тарагона. Поради оскъдното време, с което се разполага в едно неделно училище, учениците имат скромен, но съществен принос към разработването на игри за по-малките деца. Идеята на учителя да се включат в създаването на електронни продукти беше възприета веднага и с въодушевление. Микаела Колева разработи въпросите за играта „Повърхнина на България – низини и равнини“, Александър Шопов разработи въпросите за игрите „Дунавска равнина“ и „Празници в България“. За да изпълнят задачите, но и да не се нарушава нормалния учебен процес  в девети клас, учениците използваха свободното си време. След приключване на работата , изразиха желание да участват и в други подобни проекти.

Платформа Zondle

Сред разнообразието от  технологични продукти в интернет пространството се открояват образователните платформи. Платформата Zondle [12] е една от тях. Тя предлага управление на класове: контрол на присъствие; отчитане на  поведение –насърчава създаването на положителна учебна среда, която да помогне за повишаване на резултатие от  обучението; класация на учениците за постиженията им (комбинация от техните резултати и техния напредък);
Образователни ресури: създаване на листовки; тестове; собствени бележки; споделяне на създаденото с учителя и съучениците; домашни работи; създаване на теми, които се оценяват. Най-интересната и най-полезната част от платформата е възможността за създаване на образователни игри както от учителя, така и от учениците.
Една огромна положителна страна на Zondle е възможността да се пише на български език с кирилица, въпреки че интерфейса и инструкциите са само на английски език (не представява пречка за успешно използване). Платформата позволява въпросите и отговорите да се принтират и да се използват като стандартен тест.
След регистрация всеки може да избере тема и да създаде набор от въпроси, които да превърне в игра. Наличните шаблони, които са над 20 на брой, са забавни и естетически издържани. По този начин обикновените тестове се превръщат в забавни игри, от които децата трудно се откъсват. Всяка игра е придружена с обяснение на английски език (напълно възможно е да се включи и български език при определени условия). Всяко постижение се отбелязва със съотвени звукови сигнали. За да бъде допуснато детето в играта, то трябва да даде правилен отговор на поставения въпрос.            Често се изисква отговор и на втори въпрос, за да се достигне до състезателния момент.
Три са основните структури на игрите:
·         Въпрос и четири отговора – един верен и три неверни;
·         Въпрос и отговори „вярно – невярно“;
·         Картинни въпроси: комбинация от писмени и картинни въпроси и отговори.
Задачите, които могат да се  създадат са разнообразни. Zondle дава възможност и за отборна игра, може да се използва върху интерактивни бели дъски (или подобни), а учениците могат също да взаимодействат директно с помощта на свързани интернет устройства. Със Zondle отборна игра може да се комбинират ресурси, изготвени в стила на   PowerPoint. Може да се създадат Playing Game кръгове, в които участват няколко ученици, които се конкурират по между си за по-високи постижения.
Платформата е безплатна за учители и ученици. Zondle Plus позволява контролиране дейността на учениците в реално време; вграждане на платформата в училищен уебсайт или блог; получаване на виртуални награди и пр.  Всички продукти, изработени със Zondle и опитът, натрупан с платформата,  могат да се споделят с други учители и ученици от цял свят. Предоставя се възможност за създаване на отбори от различни училища, от различни класове или сред класа, които да се състезават и да получат виртуални zondle награди.
Свободната мобилна версия на платформата (IOS и Android)  позволява създадените ресурси да  се използват винаги, когато е налична интернет връзка. Постиженията на учениците в игрите се регистрират в специална книга zondle Gradebook и всеки може да види своя напрадък и да го сравни с този на други участници.
Платформата предоставя възможност децата сами да изработват образователни игри. По този начин те навлизат бързо и неусетно в света на информационните и комуникационни технологии.

Апробация и резултати

За да се установи до каква степен игрите, изработени в платформата, допринасят за постигане на образователните стандарти, използваме стандартен тест.
Изследването е извършено в две български неделни училища  – БНУ „Св. Седмочисленици“ Тарагона и БНУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Барселона. Участие вземат учениците от III клас – общ брой 22 деца и IV клас – общ брой 7 деца. В настоящата разработка представяме част от получените резултати в IV клас. Тестът, с който се измерва равнището на ученическите знания и умения обхваща част от учебния материал за съответния клас – две теми, по които е работено с образователни игри и две теми, които са изучени без да се ползват игри. Прилагат се следните критерии за оценка:
·                    Критерии за оценка на задачи с избираем отговор – 6 задачи
За верен отговор – 6 точки; За неверен отговор – 0 точки; Без отговор – 0  точки
·                    Критерии за оценка на задачи с  допълване с кратък свободен отговор – 2 задачи
За напълно верен отговор – 6 точки; За частично верен отговор  – 3 точки; За  неверен отговор  – 0 точки; Без отговор – 0  точки
·                    Критерии за оценка на задачи със свободен отговор – 1 задача
За верен отговор – 6 точки;  За частично верен – 3 точки; За  неверен отговор  – 0 точки; Без отговор – 0  точки
Получени резултати:

Изводи и препоръки:
·                    Платформа Zondle е безплатна, не се заплаща лиценз, необходима е само интернет връзка
·                    Продуктите (образователните игри) могат да се ползват с интерактивна бяла дъска или върху обикновен екран; няма нужда от допълнителни устройства, работи се с компютър, таблет или мобилен телефон
·                    Всяко дете може да ползва създадените ресурси и всяко дете може да създава ресурси; образователните игри, разработени в платформата може да се използват и в училище,  и вкъщи
·                    Целият клас може да  ползва една игра или различни игри едновременно от всяко дете; елементът на състезателност провокира стремеж към победа
·                    Проблемите с налучкването на верния отговор в платформата са сведени до минимум
·                    Работата е забавна, интересна, актрактивна и много полезна
·                    Не бива обаче, да се абсолютизира използването на образователните игри, разработени в платформа Zondle. Те трябва да се  съчетават с други методи на обучение, за да се постигне изпълнение на ДОИ във всички аспекти
·                     Недостатък на платформата според нас е липсата на възможност за използване на български език при представяне на инструкциите за всяка игра и англоезичният интерфейс. Тези слабости (от гледна точка на българското училище) може да се преодолеят с включването на български преподаватели в платформата. Би могло да се установи контакт с разрабочиците на Zondle и да се предложи тази промяна. За да се осъществи обаче тази идея, повече български училища трябва да работят с платформата, за да се прояви реална необходимост от включването на нашия език като работен в Zondle.

Литература

1.                  Българско училище в чужбина http://ilieva-dabova.weebly.com/
2.                  Иванов, Ив. П. Педагогическата интерактивност. Сб. Ин о в а ц и и   и   и н т е р а к ти в н и   т е х н о л о г и и  в  о б р а з о в а н и е т о, София, 2012
3.                  Илиева-Дъбова, Ил. Т. Опит за анализ на някои от проблемите на българските училища зад граница и пътища за тяхното решаване. Сб.  Б ъ л г а р с к о то  у ч и л и щ е  в  к о н т е к с т а    н а   е в р о п е й с к и т е   о б р а з о в а т е л н и   п р и о р и т е т и, Стара Загора,  2010      
4.                  Илиева-Дъбова, Ил. Т. Използване на информационните и комунукационни технологии в българсктие неделни училища в чужбина. Сб.    Н а ц и о н а л на  к о н ф е р е н ц и я  И К Т – с р е д с т в о  з а  и з г р а ж д а н е  н а  з н а н и я  и  к о м п е т е н т н о с т и, Перник, 2014
5.                   Илиева-Дъбова, Ил. Т. Сътрудничеството между българското неделно училище и семейството – тенденции и проблеми. Сб. Ч е т в ъ р т а   м е ж ду н а р о д н а   н а у ч  н о –  п р а к т и ч е с к а  к о н ф е р е н ц и я  С ъ в р е м е н и  т е н д е н ц и и   з а  с ъ т р у д н и ч е с т в о   м е ж д у  с е м е й с т в о т о   и   у ч и ли щ е т о, Русе, 2014
6.                  Миткова, Л. Иновативен модел за овладяване на знания и формиране на пазарни умения у учениците от 2. Клас – идея и реализация В: Електронно списание i продължаващо образование, бр. 37/ 2014 http://www.diuu.bg/ispisanie/broi37/37dpp/37dpp4.pdf
7.                  https://www.mon.bg/?go=page&pageId=15&subpageId=174
8.                  https://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=28
9.                  Образователни игри със Zondlе – История
10.              Образователни игри със Zondle –География 
11.              https://www.zondle.com

* Разработката участва в Петия Есенен научно-образователен форум на ДИУУ и СУ „Св. Климент Охридски“ през 2015 година и е удостоена с първа награда в категория „Образователни игри в Интернет 
** Материалът е част от статия, не включва цялото изследване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар