вторник, 8 август 2017 г.

Варианти за използване на информационните и комуникационните технологии в обучението по история и цивилизация в българското неделно училище в чужбина Всяка* година се увеличава броят на българските училища в чужбина,  расте и броят на децата, които се обучават в тях....
Проблемите на обучението по история в българските училища в чужбина  не се отличават особено от тези на другите  предмети5, застъпени в учебната програма. И ако географията възторгва и удивлява младите души, то историята пали въображението и вдъхновява. Но  за да се случат тези прекрасни неща, е нужна много, много работа от страна на учителя.

* Материалът е отпечатен в сборник от научна конференция „Историческото образование и предзивикателствата през ХХI век“ (18-19 ноември 2016 г.)  на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ Исторически знания в неделните училища се получават в I клас (учебен предмет роден край), III и IV клас (човекът и обществото), V (история и цивилизации), VI (история и цивилизация), ХI клас (история и цивилизация). С прилагането на новите учебни програми2 това неравномерно разпределение на историческия материал в отделните класове се очаква да бъде преодоляно в известна степен.
През ХХI век не можем да преподаваме така, както правехме това през ХХ век. Днес самата парадигма на образованието е променена. Технологиите се развиват с голяма скорост – това, което днес е ново, утре ще бъде заменено с нещо по-ново. Децата бързо се ориентират в новите технологии и сръчно работят с различни електрони устройства. Точно тази отвореност към новото трябва да ползва учителят. Неделното школó трябва да е място, в което детето отива с желание,  а родителят – с увереност, че това, което се учи там е потребно и ще може да се приложи в различни житейски ситуации. Една от най-големите липси в неделните училища е липсата на време. Решаването на голяма част от проблемите, свързани с обучението,  може да се разреши чрез използването на информационните и комуникационните  технологии. Чрез тях се усъвършенстват и специфични исторически умения 9 – работа с писмени исторически текстове, умения за пространствена локализация, за хронологична локализация, четене на изображения, схеми, статистически данни и пр.
Бихме искали да споделим скромен опит от нашата седемгодишна практика в две неделни училища в чужбина–БНУ„Свети Седмочисленици“ в Реус (Тарагона) и БНУ „Св.св. Кирил и Методий“ в Барселона, който е свързан с прилагането на информационните и комуникационни технологии. Всички разработки са представени в Образователен блог 6 и/или  в сайта Българско училище в чужбина 7.
Прави впечатление твърде малкият брой български програми и платформи, които са насочени към училището и учебната дейност. Сред тях се открояват  Envasion (Енвижън) и Уча.се.
Енвижън e  софтуерен продукт,  който се базира на използването на един компютър, проектор, екран и мишка за всяко дете. Добри резултати се постигат при усвояване на учебния исторически материал по човекът и обществото  в трети и четвърти клас, както и по история и цивилизация в пети и шести клас8– локализиране на исторически  обекти, съотнасяне на обект към признак и пр. Енвижън е система, проектирана в три основни модула – административен, презентационен и публичен. Непрекъснатото усъвършенстване на програмата води до разширяване на възможностите за нейното използване. Емоциите, които децата изживяват при работата си с нея с силни и много позитивни. Успоредно с усвояването на новия материал се извършва и проверка на наученото. Всяко дете може да види къде е сгрешило и да попълни пропуските си. Платформата предлага възможност за споделяне на изготвените уроци, което позволява на всеки учител да приложи изпитан качествен материал в своята преподавателска дейност.
БНУ „Свети Седмочисленици“ е първото училище в чужбина, което ползва Енвижън.
Уча.се е платформа базирана на използване на видеоуроци. Чрез  един по-разчупен маниер се представя посредством разказ, рисунки, снимки, графики, диаграми и пр. учебния материал. Към всеки урок са подготвени и упражнения, с които да се затвърди наученото. Интересен момент е решението на авторите на платформата да се даде възможност при отбелязване на грешка при изпълнение на упражнение, да се върне детето на точното място във урочното видео, за да разбере къде е сгрешило.
Децата харесват и двете български платформи – в работата на неделното школó те по чудесен начин се допълват и учениците могат да работят с тях и у дома (Уча.се) и в училище с другарчетата си (Енвижън).
Много подходящи за използване в обучението по история са компютърните презентации, изработени в PowerPoint и  Prezi. С помощта им лесно могат да се изготвят аудиоуроци, електронни уроци, тестове, кръстословици, игри и пр. които децата много харесват. Ползването на материали, създадени в PowerPoint и  Prezi може да се извършва и вкъщи, което е полезно не само на децата, но и за родителите. Въпреки че всички продукти изработени с тези програми често се наричат презентации, това не отговаря напълно на съдържанието на изготвенияте материали. В PowerPoint е изработен учебния комплект „Електронен учебник по история и цивилизация за VI клас“ 6, „Електронни тестове по история и цивилизация за VI клас“ 6, „Електронен исторически картинен речник  по история и цивилизация за VI клас“ 6. Комплектът  изработен по проект одобрен от МОН. Това е и най-често ползваният ресурс в Образователен блог. Отново с PowerPoint са изготвени и „Исторически картинен речник по история и цивилизация за V клас“ , „Моят първи речник. Човекът и обществото. История“. С програмата се изработват интересни уроци, които могат лесно да се превърнат във видео клипове или електронна книга  –  „Български владетели: хан Крум “, „Паметни битки в българската история: Битката във Върбишкия проход“ (ХI клас), „Развитие и териториално разширение на България през първата половина на IХ век“ и пр. Интересни за децата и много полезни при преговор и обобщения са електронните тестове, при които след правилен отговор се появява част от картина – „Какво научихме за Българското възраждане“ , „Да преговаряме със Слънчо“ (IV клас).
Prezi е програма, чрез която се презентира върху само една голяма плоскост. Също позволява вграждане на исторически карти, диаграми, видеоклипове, звукови файлове.
Огромно достойнство на тези програми е възможността да се ползват без интернет връзка, което позволява да си служим с образователните материали в различна среда. 
Интересни за учениците са аудиоуроците, особено ако са придружени с илюстративен материал – „Най-древните следи от човешко присъствие по нашите земи“,  „Траките и гръцката цивилизация“ (V клас) и пр. Такива образователни материали могат да се изготвят и с платформата  Fotobabble – към една илюстрация може да прикачи звуков файл – „12 октомври 1492 година“. С по-големи възможности е платформата Ütellstory, която позволява да се групират няколко илюстрации и звукови файлове, както и да се вгради вече публикувано видео в един общ продукт – „Елен“ (етнография).
Интересни за учениците са електронните книги и списания. Разнообразието от платформи, с чиято помощ могат да се изработват такива образователни продукти е голяма – Issuu,  Мystorybook, Уoublisher, PageFlip-Flap и др.
Изработените материали лесно могат да се разпечатят и да се ползват в хартиен вариант –„Български владетели: хан Крум “, „Агушеви конаци “ (ХI клас). Много подходящи са за изготвяне на електронно историческо списание от самите ученици, но обемът трябва да е малък – 2-3 страници поради ограниченото време в неделното училище.
Някои от интересните образователни платформи, които дават възможност за изготвяне на тестове, пъзели, диктовки, интелектуални карти,  „супа“ от букви, флаш карти, речници с фишове, бесеници, викторини, бележки, главоблъсканици, подреждане на думи, букви, картини и рисунки, свързване на обекти, личности, явления и пр. са LearningApps.org,  GoConqr ( ExamTime), Educaplay. Учениците харесват тези задачи, които им поволяват лесно и забавно да научават нови неща или да преговарят вече наученото –„Временно руско управление“, „Българската възрожденска култура“,  „Съединението на Княжество България и Източна Румелия“ (VI клас),  „Древна Тракия“, „Столицата на одрисите“, „Български владетели“ (Vклас), „Константин Величков“, тест „Българските земи през праисторическата епоха“, интелектуална карта „Старините – извор за изучаване на миналото“ и пр.
GoConqr ( ExamTime) дава възможност за създаване на витруална класна стая на един клас или на цяло училище – тенденция, която се наблюдава при всички големи ИК компании, които се занимават със сферата на  образованието.
Glogster е платформа за създаване на мултимедийни постери, в които се вграждат картини, звук, видео, графики. Приложението GlogsterEdu е създадено за нуждите на образованието. Изготвяните постери може да се допълват от няколко човека, което дава възможност за екипна работа на ученици, които се намират в едно и също време на различни места.
Разнообразни материали се изработват в платформата GlogsterEdu – поредица  „Средновековие“: глогчета за цар Калоян, цар Симеон Велики, Св. Иван Рилски Чудотворец; поредица „Бългaрско възраждане“: Паисий Хилендарски, Възрожденското училище: линия на времето. GlogsterEdu предлага специално за обучението по история модели на глогчета с лентата на времето, оформени в няколко варианта.
Интересна платформа, която до известна степен се родее с Glogster е TingLink.  Позволява да се поставят върху постер хипервръзки с видеоклипове, аудиофайлове, Уикипедия и пр. като веки файл може да се отбележи по различен начин посредством цветове и знаци. Интересни са резултатите от поредицата “Средновековна история с TingLink“: „Цар Константин I и царица Ирина“, „Крепостта Царевец“, постерите „Народни будители“ и „Рилски манастир“.  Учениците имат възможност неусетно и бързо да се запознаят с голям по обем материал. Тъй като се „атакуват“ различни сетива – слух, зрение, и ученикът се поставя в позиция на активно участващ в процеса на обучение, резултатите на финала са високи.
Проектно – базираното  обучение може да бъде интегрирано с ИК технологиите, за да се получи максимален положителен резултат 6, 7 – проектите  „Чантата на изследователя“, „ Април 1876“, „ Голямата базилика в Плиска“, „Средновековният град Червен“ , „Монасите от манастира Урвич“ и др.
         Често за целите на обучението по история се тръсят видеоклипове в Youtube, Dalymotion, Vimeo или други подобни платформи за споделяне. Прави впечатление, че образователните материали не са никак много. Често поради нарушаване на авторското право интересен откъс от предаване или филм са свалени от администраторите. Някои учители прибягват до изработване на собствени клипове, за да се реши проблема6 – „Най-древните следи от човешко присъствие по нашите земи“ (в Dalymotion), „Свети Иван Рилски Чудотворец“, „Земя на древни култури“, „Индустрия и търговия“, „Съкровищата на траките“, „Съединението“ , „Илинденско - Преображенско въстание 1903“, „Коста Паница“, „Руско-турска война 1877-1878“, „Васил Левски“,  „Евангелие на цар Иван Александър“, „Битката при Клокотница и последиците от нея“ (в Youtube).
         Клиповете и кратките филмчета успешно се комбинират с платформите EDpuzzle, eduCanon  и Zaption, които дават възможност за създаване на интерактивни уроци с помощта на видео, което може да се използва от личния компютър или от интернет сайт. Видеото може да се прекъсва, за да се отговори на поставен въпрос, да се реши тест, да се получат допълнителни обяснения или информация за процес, явление или обект. Пример за използване на  EDpuzzle е материалът „Съединението“6 , който ползва нарочно изработен за целта клип в Youtube.
Интересен конструктор със специфично приложение е Flash-gear – генератор на електронни пъзели. Всяка една фотография може да се превърне в пъзел като учителят преценява с каква задача да обвърже подреждането му и какъв външен вид да имат градивните елементи. Учениците не само се забавляват с подреждането на пъзелите „Как живеели българите през Средновековието“6, но и наблюдават и описват илюстрациите; задават въпроси, породени от видяното и подреденото, търсят информация за това, което провокира интереса им.
         С конструкторите Quizzlet и  Quizzy се изработват тестове, при които автоматично се генерират резултатите – „България през Средните векове“, „Раждането на Второто българско царство“ и пр.
Lino, Mural, Padlet са интересни и лесни за използване платформи, които позволяват колективна дейност върху една стена (платно, екран). Много подходящи за използване при проектно-базираното обучение.
Може да се прикачи видеоклип, изображения (снимки, рисунки, схеми, графики, диаграми), текст, стикери. Пример за използване на Lino дъска в обучението по история е материала „По пътя на Ботев“ – част от големия проект „Април 1876“ изработен през учебната 2015/2016 година с учениците от БНУ „Св. Седмочисленици“.
Sway е програма за презентации на Microsoft, която представя нов начин за създаване на творчески  уеб базирани  интерактивни презентации. Тя е част от офисния пакет на Microsoft. С нея се работи бързо и лесно. Може да се използват различни линейни и нелинейни макети (платна, екрани) за поставяне на текст, видео, изображенията могат да се оформят в интерактивни фотоалбуми – „Голямата базилика в Плиска“6, 7 . По един проект могат да работят няколко ученици едновременно при наличие на споделена връзка. Родителите също могат да посещават изработената  страница.
Интересна е дейността, която се извършва с програмируемо устройство Bee-Bot 10. Представлява пчела-робот, която се програмира чрез натискане на клавиши. Прилича на играчка и децата го възприемат точно като симпатична  играчка. Функциите за движение на пчеличката – робот са напред, назад, завъртане наляво, завъртане надясно, пауза и изтриване на паметта.  Всяка „стъпка“ на пчеличката е 15-сантиметрова. При достигане на програмираната цел роботчето издава приятен звук и очичките му светват. Тези допълнителни „умения“ на пчеличката се харесват на децата. Те не са сигнал за правилно изпълнена задача, а за приключване на програмираните действия.
Програмирането на Bee-Bot включва няколо типа комплексни движения. Въпреки че е предназначена за усвояване на първите стъпки на програмирането от най-малките, Bee-Bot успешно се прилага във всички етапи на усвояването на исторически знания в I, III и дори в IV клас. Може да се използва както при индивидуална, така и при екипна работа. „При груповата работа може да се ползва както едно роботче, така и повече едновременно. При наличие на две пчелички децата могат да се състезават разделени на отбори. Роботчето може  да пренесе съобщение, послание, пожелание под формата на  рисунка от едната група до другата или от едно дете до друго, от едно дете до всички останали, от групата до определено дете. Състезание може да се огранизира и само с една пчеличка като се ползва хронометър.“10 Интересни резултати се наблюдават при участие на родителите в състезания с роботчето – най-често учениците се справят много по-успешно не само с програмирането, но и с изпълнението на поставените задачи по учебния исторически материал.
Използването на QA кодове също намират своето място в обучението в неделното училище. Поставените задачи може да бъдат свързани с намирането на информация за исторически дейци, бележити събития от нашата история или др. под. 6 Отлична комбинация е използването на QA код и традиционните източници, с които се работи по история – енциклопедии, справочници, учебник. Винаги задачата, която се поставя на учениците трябва да е свързана с изготвянето на конкретен краен продукт: историческо съобщение, биография на историческа личност, лапбук (информационна папка)6 и др.
Изброените електронни платформи и конструктори не са единствените, които имат високи достойнства и могат да се прилагат успешно в обучението по история в българското училище (не само в чужбина, но и в България). Използването на информационните и комуникационни технологии в българските училища в чужбина подпомагат постигането на основните цели на тези огнища на българската просвета.
Прави силно впечатление фактът, че липсват български електронни продукти. Едно приятно изключение са Енвижън и Уча.се.
Положителните страни на тези платформи, освен че са многофункционални и интересни,  са че в тях може да се работи на кирилица и да се вградят  направените  образователни  продукти в блог или сайт. Те съхраняват образователните ресурси класифицирани по няколко признака – възраст на учениците, учебни класове, учебни предмети. Това позволява лесно и бързо да се открие вече изготвен образователен продукт. Активно си взаимодействат и с облачните услуги, така че авторите на образователни продукти могат лесно да вграждат в своите презентации материали от хранилищата, социалните мрежи и своите устройства. Платформите не са ориентрани само към дейността на учителите. Учениците могат да участват, да изработват свои материали или да допълват вече създадени. Родителите също имат поглед върху дейността на децата си и техния напредък. Разработчиците гарантират напълно безопасна виртуална учебна среда, защитена от публикуването на неподходящо съдържание или контакти.
Чрез ИК технологиите учениците могат да изполват елекронните учебници  и други електронни ресурси в клас и в дома при представяне на нов учебен материал, подготовка за контрол, при преговор и обобщения на стари знания. Образователните платформи са подходящи за уеб браузър, таблет или смартфон, кото поволява почти всички деца да ги използват и на домашните и личните си устройства.
За да се изпълняват успешно задачите, които стоят пред неделните училища, е необходимо да се използват всички средства, с които разполага съвременната педагогика. В тази нелека дейност огромно място имат информационните и комуникационните технологии, на които принадлежи бъдещето.

БЕЛЕЖКИ
Закон за предучилищното и училищното образование – В:  Държавен вестник, бр. 79 /13.10.2015 г.
2 Министерство на образованието и науката   http://www.mon.bg
3 Постановление на Министерски съвет N°334 – В: Държавен вестник, бр. 99/2011
4 Постановление на Министерски съвет N°72 – В: Държавен вестник, бр. 32/2014
5 Илиева-Дъбова, Ил. Проблеми на обучението по отечествена география в българските неделни училища в чужбина и варианти за тяхното преодоляване. – В: Четвърта международна конференция „Географски науки и образование“ 31-31 октомври 2015г. Шумен (Сборник долкади), УН „Епископ Константин Преславски“ 2015
6 Образователен блог http://ilieva-dabova.blogspot.com.es/
7 Българско училище в чужбина http://ilieva-dabova.weebly.com/
8 Илиева-Дъбова, Ил. Използване на информационните и комунукационни технологии в българските неделни училища в чужбина. – В: Национална  конференция  ИКТ –
средство  за  изграждане  на  знания и компетентности (Сборник), Перник, 2014   
9 Кушева, Р. Методика на обучението по история. , С., 2006
10 Илиева-Дъбова, Ил. Мотивиране на децата за педагогическо взамодействие чрез използване на програмируема играчка Bee-Bot в подготвителната група в българското училище в чужбина. – В: Класика и иновации в предучилищната педагогическа практика. Втори международен педагогически форум (Сборник). Асеновград, 2015

ЛИТЕРАТУРА
Закон за предучилищното и училищното образование – В:  Държавен вестник, бр. 79 /13.10.2015 г.
Илиева-Дъбова, Ил. Използване на информационните и комунукационни технологии в българските неделни училища в чужбина. – В: Национална  конференция  ИКТ –
средство  за  изграждане  на  знания и компетентности (Сборник), Перник, 2014   
Илиева-Дъбова, Ил. Мотивиране на децата за педагогическо взамодействие чрез използване на програмируема играчка Bee-Bot в подготвителната група в българското училище в чужбина. – В: Класика и иновации в предучилищната педагогическа практика. Втори международен педагогически форум (Сборник). Асеновград, 2015
Илиева-Дъбова, Ил. Проблеми на обучението по отечествена география в българските неделни училища в чужбина и варианти за тяхното преодоляване. – В: Четвърта международна конференция „Географски науки и образование“ 31-31 октомври 2015г. Шумен (Сборник долкади), УН „Епископ Константин Преславски“ 2015
Кушева, Р. Методика на обучението по история. , С., 2006
Постановление на Министерски съвет N°334 – В: Държавен вестник, бр. 99/2011
Постановление на Министерски съвет N°72 – В: Държавен вестник, бр. 32/2014
Българско училище в чужбина http://ilieva-dabova.weebly.com/
Министерство на образованието и науката http://www.mon.bg
Образователен блог http://ilieva-dabova.blogspot.com.es/Няма коментари:

Публикуване на коментар