сряда, 31 май 2017 г.

Модел на проектно–базирано обучение по история и цивилизации в българско неделно училище в чужбина


Моделът на образователен проект „Царският манастир Урвич и неговите монаси“ е планиран и реализиран  в БНУ  „Свети Седмочисленици“ Тарагона – Реус и БНУ „Св. св. Кирил и Методий“ Барселона и филиал в Мойет дел Вайес, автономна област Каталуния, кралство Испания.
Българските неделни училища в чужбина са средища на просветна и културна дейност, която се крепи на три основни групи участници: 


Модел на проектно - базирано обучение по... por ilievadabova


деца, учители и родители. Занятията се провеждат един път в седмицата – в събота (Барселона и Мойет дел Вайес)  и неделня (Реус). Посещенията на неделните школá  са изцяло по желание на семействата, които се лишават  от почивен ден всяка седмциа в течение на осем или девет месеца, за да изучават децата им български език, родна история, отечествена география, българска култура. Неделните училища функционират в особена среда и имат специални задачи. Те се създават в чужди  държави, в които учениците .....

посещават местни училища. Децата растат и се развиват в чуждоезикова среда. Често дори в семейството рядко се говори български език. Седмичната натовареност се допълва с посещения на извънкласни и извънучилищни занимания – танци, чужди езици, спорт и пр. Част от учениците много рядко посещават България (два-три пъти за 5-6 години) и личният им опит е твърде ограничен в тази посока. Сградният фонд се ползва или под наем (Барселона), или отдаден безвъзмездно от кметствата в помещения на културни центрове (Реус и Мойет дел Вайес). В Испания няма българско училище, което да разполага със собствено здание. Това налага съобразяване с ограниченото време за престой в сградите и невъзможността да се оставят в учебните помещения всички необходими пособия и помагала.
Проектната дейност е реализирана както следва:
 • ·                    В БНУ „Св. Седмочисленици“ – в часовете по история и цивилизации и в група за занимания по интереси; участници са ученици от V, VI  и VIII клас; обхваща период от два месеца от учебната 2016/2017 година:  март и април 2017 г.
 • ·                    В БНУ „Св. св. Кирил и Методий“ Барселона - в група за занимания по интереси; участници са учениците от VII клас; обхваща период от пет месеца от учебната 2016/2017 година:  декември 2016 г. –  април 2017 г.
 • ·                    В БНУ „Св. св. Кирил и Методий“ Мойет дел Вайес – в часовете по история и цивилизации и човекът и обществото и в група за занимания по интереси; участници са ученици от IV и V клас; обхваща период от четири месеца от учебната 2016/2017 година:  януари –  април 2017 година.

Всички деца говорят сравнително добре български език и имат ясно изразено чувство за принадлежност към българската национална общност. Имат богат опит в  работа по проекти в българското неделно училище („Чантата на изследователя“, „Машината на времето–Европейски замъци: Баба Вида и Миравет“, проекти от цикъла „Април 1876 година“, „Голямата базилика в Плиска“, „Древногръцка митология“, „Средновековният град Червен“) [1, 4, 7]. Изключение правят децата от Мойет дел Вайес, които за първа година посещават неделно школó.
Основните цели, които се поставят в работата по училищен проект „Манастирът Урвич и неговите монаси“ са:
 • ·                Усъвършенстване на знанията по български език и тяхното практическо приложение;
 • ·                Усвояване на знания за живота на хората в средновековна България; за ролята и мястото на манастирите; за географските специфики на района около крепостта и манастира Урвич; за особеностите на средновековната калиграфия – буквици (инициали) в средновековните текстове;
 •               Развиване на умения за извличане на информация от различни източници; за систематизиране и класифициране на информация; за работа с книга и с електронен носител на данни;
 •               Възпитаване в родолюбие чрез разкриване красотата и високото равнище на  достиженията на средновековната българска култура;
 •              Развиване на въображението и изследователския дух на децата.

Проектът „Царският манастир Урвич и неговите монаси“ е  детайлно разработен съобразно използваната през годините технология [4, 6] в четири етапа – подготвителен, оперативен, продуктивен и заключителен етап.
Подготвителен етап
По време на подготвителния етап учениците и родителите се запознават с целите и задачите на проекта. Децата „се запалват“ за работа по темата. Учителят подбира подходящи материали и ги подготвя за използване от учениците. Превежда книжката „Буквицы “ [2], и записва на български език  информацията в няколко звукови файла, съобразно хронологическите особености на буквиците. Формират се екипите и се разпределят задачите за изпълнение.
Оперативен етап
Учениците се запознават с материалите, които касаят глобалната  тема „Царският манастир Урвич и неговите монаси“ – кратки филмчета от YouTube за крепостта Урвич, археологическите разкопки на крепоста и манастира, легендата за цар Ясен и скритото съкровище; проучват книжката  „Монасите от царския манастир Урвич“ [3], предварително подготвените откъси от „История на България“ [5],  слушат неколкократно звуковите файлове за особеностите на изработване на буквиците (инициалите) в славянската писменост и търсят сами информация по проблема в книги и в интернет. В това отношение учениците от БНУ „Св. Седмочисленици“ в Реус са облагодетелствани, защото в помещенията на културен център „Карилет“, които се заемат от училището, се съхранява единствената в Каталуния българска библиотека с околко две хиляди библиотечни единици. Децата подготвят рисунките и текстовете за живота на монасите като се опират на проучената книжка; рисуват заглавни букви по готови образци и изследват особеностите им в различните периоди на Средновековието. Изработват картосхема на околностите на манастира.
Продуктивен  етап
Всички изработени материали се събират и комплектоват в готов продукт, който се различава за отделните училища. Всички изработват книжка. С професионалната помощ на госпожа Мария Папазова, майка на наши ученички, книжките и на трите школá са облечени в чудесни корици. Изработват се табла с буквици (инициали) и едно албумче (БНУ „Св. Седмочисленици“  Реус).
Заключителен етап
Готовите продукти на всяко училище са представени пред родителската общност. На децата се предоставя възможност да говорят на български език пред българоговоряща публика и да презентират своя труд.
Всеки участник в проекта попълва анкетна карта. Резултатите се обработват, систематизират и анализират; набелязват се  дейности за подобряване на отделни елементи в работата по бъдещи проекти. Извеждат се изводи за дейността на учениците и учителя, както и за нивото на постигане на заложените цели.
В края на учебната година децата, положили труд при разработване на проекта „Царският манастир Урвич и неговите монаси“ ще бъдат удостоени с грамоти.
Предимствата на проектните дейности са широко представени в педагогическата литература. Интерес представлява прилагането им в неделните училища. Спецификите на тези образователни центрове поставят и по-различни задачи пред учителя, който желае да се ангажира с тази интересна за децата, но силно натоварваща педагога дейност, които може да се групират по следния начин:
 •              Всеки проект, разработван в неделно училище трябва да има за основна цел усъвършенстване на знанията на децата по български език и неговото практикуване.
 •                 Учителят е много по-ангажиран с проектната дейност, особено с обезпечаването на работните материали, които ще разглеждат и проучват учениците.
 •                 Темата трябва да бъде така подбрана, че да провокира искрен интерес у децата.
 •                 За постигането на добри резултати от особено значение е активното сътрудничество с родителската общност. Изобщо за ефективната работа на неделното училище в чужбина родителите имат основна функция – без тях няма да има училище.
 •                 За да се изработи добър и качествен краен продукт е много важно да се разпредели правилно крайно оскъдното време в неделното училище.  

Интерес представляват разултатите от направената анкета след приключване на проекта. В нея участват  37 деца – 8 в Барселона, 13 в Мойет дел Вайес и 16 в Реус. Цялостна картина на получените резултати може да се види в сайт Българско училище в чужбина [1] и в Образователен блог [7]. Анкетата е анонимна. Интерес представляват и резултатите по училища и по възрастови групи. Поради ограничения обем на настоящата разработка, тук предлагаме само някои интересни моменти от отговорите на децата.
С първия въпрос се цели да се установи самооценката на учениците. От получените резултати е видно, че тя е много висока – 81% оценяват своята работа на високо равнище, 16% - на средно равнище и само 3% (едно дете) смята, че работата му е била на ниско ниво.
На вторият въпрос „Научихте ли нови неща по време на работата по проекта?“ отговорите са много категорични – само 6% не могат да преценят дали са научили нещо ново или не. 94% категорично потвърждават, че са научили нови неща по време на работата си.
Интерес представляват отговорите на третия въпрос „Ще участвате ли в други подобни проекти?“. 78% категорично заявяват, че ще участват в бъдещи проектни дейности. 3% (един ученик) не желае да участва и 19% не могат да преценят.
Четвърти въпрос „Работата по предишни проекти помогна ли Ви за по-бързото справяне със задачите по проект „Царският манастир Урвич и неговите монаси“?“ получава следните отговори: 43% отговарят, че работата по предишни проекти не им е помогнала да се справят по-бързо, а 6% не могат да преценят. Очаквани са тези резултати, защото част от учениците са за първа година в неделно училище и поради това не са изготвяли проект в българско школó. Точно тези деца правят и по-труден и бавен пренос на знания от испанското в българското училище и обратно, но следващата година този проблем няма да стои така остро пред тези деца. 51%  смятат, че работата по предишни проекти е подпомогнала дейността им по настоящия.
Следващия въпрос „Разви ли определени умения у Вас този проект (да търсите информация, да подреждате информация, да изработвате книжка, табло, албумче и др. под.)?“ би могъл да се детайлизира и да проучи по-задълбочено уменията, които се развиват следствие на проектната дейност.  По-голямата част от децата (78%)  смята, че с работата по проекта е развила определени умения. 14% не могат да преценят, а за 8% проектната дейност не е подпомогнала равитието на никакви умения.
С въпрос N° 6 „Ако проектът се изготвя сега, бихте ли променили нещо в работата си?“ се цели да се установи натрупан ли е определен позитивен практически опит у децата. 51% биха променили някои неща в своята дейност. 30% не биха променили нищо. Приемаме, че са напълно удовлетворени от постиженията си. 19% не могат да преценят. Вероятно при следващи учебни проекти ще се наблюдават промени не само в натрупването на практически опит, но и в по-успешното прилагане на  придобитата вещина.
Седми въпрос проучва оценката, която учениците поставят на своите другари. И тук, както при други анкети по повод проектни дейности [4] се забелязва една тенденция характерна за нашите деца в неделните училища. Те оценяват работата на другарчетата си по-високо, отколкото оценяват своята (въпрос N°1).
„Ще търсите ли нова инфорация по темата (за живота на монасите, за средновековните крепости и манастири, за цар Иван Шишман, за царското съкровище, за средновековните книги и др. под.) след края на проекта?“ получава много ясен отговор – най-интересното е къде е съкровището и как може да се намери. Да приемем, че  сме събудили едно позитивно любопитство и искрен интерес към българските старини.
Работата по проекти е интересна и увличаща. Децата научват нови неща, усвояват нов материал неусетно. Запалва се въображението им и се провокира интерес към различни клонове на научното познание. Проектната дейност е изключително полезна, защото се ползват широк кръг знания и умения, голяма част от които се добиват в местните седмични училища. Това е и начин за повишаване интереса към исторически и географски обекти, събития и личности, към едно по-цялостно представяне на отделни елементи на родната култура,  традиции и обичаи.

Литература:
 • 1.      Българско училище в чужбина http://ilieva-dabova.weebly.com/
 • 2.      Есинская. И. Б. Буквицы. Издательский Совет Русской Православной Церкви. 2003
 • 3.      Иванов, Ем., Ф. Петрунов.Монасите от манастира Урвич. Уникард ООД, 2015
 • 4.      Илиева-Дъбова.   Реализиране на проектна дейност „Април 1876“ в българско неделно училище в чужбина. В: Сб. К л а с и к а  и  и н о в а ц и и   в  п е д а г о г и ч е с к а т а   п р а к т и к а, Трети международен педагогически форум, Асеновград, 2017
 • 5.      История на България, т. 3. Изд. БАН., С., 1982
 • 6.      Манова, М.  Модел за работа по проектhttp://www.diuu.bg/ispisanie/broi20/20kt/20kt1.pdf
 • 7.      Образователен блог http://ilieva-dabova.blogspot.com.es/


Забележка: Материалът е част от 
Областна педагогическа конференция 
„Учене през целия живот – от малки до големи”
 гр. Пазарджик – 30 и 31 май 2017 година
и е публикуван в сборника с доклади от форума.

Няма коментари:

Публикуване на коментар