понеделник, 16 октомври 2017 г.

Състезание „Българска средновековна литература“ в неделно училище в чужбина


.... 

В голяма част от местните училища децата работят с чудесна материална база и опитът, който имат не бива да се игнорира, а трябва да се приложи в полза на усвояването на български език, история и география на България.
Друг много важен момент, свързан с настоящата разработка, е притежанието на мобилен телефон от почти всяко дете и младеж. Да се използват съвременните информационни и комуникационни технологии в образователния процес е наложително. Новото време изисква и нови умения и училището не бива да остава на последно място в използването и прилагането им. Това се отнася с особена сила за неделните школá. В тях децата идват по желание, няма нормативен документ, който да ги задължава да посещават неделното училище.

                        

Организирането и провеждането на състезанието  „Българска средновековна литература“ има любопитна предистория. След прочитане на информация, споделена с колега в социална мрежа, у нас се породи интерес към използването на генераторите и четците на QR кодове. За пръв път те са приложени в Българско неделно..... 

училище „Свети Седмочисленици“ в Тарагона – Реус в един необикновен празник, посветен на народните будители [6], който се състоя на 30 октомври 2016 година. Под формата на състезание учениците са разделени на екипи, в които участват деца на различна възраст. След като изпълняват определени задачи, те изготвят лапбук [11] и рисунки, които представят пред всички участници и родители.

Децата от училището в Реус искат да се повтори тази вълнуваща и много полезна дейност. А учениците от Барселона и Мойет дел Вайес желаят да се включат и те в „такава интересна работа“. Напълно естествено желанието на децата и трудът на учителя да прераснат в едно незабравимо (по думите на самите ученици) състезание.

Основните цели, които се поставят при осъществяване на тази дейност са:

1.                  Усъвършенстване на знанията по български език и тяхното практическо приложение в работата на децата.

2.                  Затвърждаване на знанията по история и цивилизация за средновековната българска литература.

3.                  Развиване на умения за:

v извличане на информация от различни източници;

v за систематизиране и класифициране на информация;
v за работа с книга и с електронен носител на данни;
v за работа в екип;
v за работа с различни електронни носители.
4.                  Възпитаване в любов към България и българското.
5.                  Провокиране на физическа активност.
6.        Възпираване на естетически усет за красота и хармония у младите хора.
Състезанието „Българска средновековна литература“ се осъществява в три етапа [10]:
I.             Подготвителен
II.            Същински
III.          Заключителен
По време на подготвителния етап учениците и родителите се запознават с целите и задачите на състезанието. Родителите и по-големите ученици инсталират на телефоните четец на QR кодове, който е напълно безплатен. Няколко пъти децата, които имат телефони „тренират“ разчитане на генериран код.
Учителят изработва детайлен план за състезанието във всичките му части.
v  Подбира внимателно подходящи материали за  Климент Охридски, Константин Преславски, Черноризец Храбър и Евтимий Търновски и ги разпечатва. Кодира имената на средновековните български автори и ги принтира на различна по цвят хартия – 4 цвята за 4 екипа (Приложение 1).
 •  Изготвя копия от урок от учебник по история и цивилизация [3] и ги подготвя за използване от учениците.
 • Подготвя български пословици и поговорки (Приложение 2), които кодира частично.
 • Осигурява хартиени папки, които учениците да ползват за основа на  lapbook (информационна папка); цветна хартия.
 • Предоставя за ползване  лаптоп и интернет в помещението, в което се провежда състезанието (за Българско неделно училище „Свети Седочисленици“ и Българско неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ филиал в Мойет дел Вайес - лаптоп).
 • Подготвя букви от книжката „Буквицы“[7], с която деца от други класове (неучастващи в състезанието)  са работили по проект „Царският манастир Урвич и неговите монаси“ [8, 11, 1].

Същинският етап се провежда в помещенията на училищата с учениците от IV, V и VI клас:
 •  На 28 май 2017 година – Българско неделно училище „Свети Седмочисленици“ Тарагона – Реус;
 • На 10 юни 2017 година – Българско неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ Барселона;
 • На 10 юни 2017 година – Българско неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ филиал в Мойет дел Вайес.

Този етап (Приложение 7) включва три основни момента: начало, същинско състезание и презентиране на готовите продукти – информационни папки (lapbooks)[11].
Началото се поставя в определеното предварително време. Отново се представят целите на състезанието. Екипите се разпределят на случаен принцип – всяко дете избира лист хартия с различен цвят. Четирите цвята формират и четирите отбора. Подробно се обясняват правилата на състезанието. Журито включва учителя по историия и цивилизация и български език и литература и родители.
Преди самото състезание учителят скрива кодираните имена и части от пословиците и поговорките из цялото училище – под столове, маси, зад завесите, под клавиатурата, до черната дъска и т. н. Един от основните критерии за победа е скоростта на работа.
Разпределението на ролите в екипите е доста бурно и се осъществява с помощта на учителя. Ролите са: лидер, търсач, бибиотекар, информатик, писател.
Състезанието се провежда в три кръга:
 •       I кръг: откриване и разчитане на имената на българските средновековни автори; намиране на информация за живота и делото им; откриване на портрета на всеки от писателите;
 •          II кръг: откриване и разчитане на частите от пословиците и поговорките; записване на целите пословици и поговорки; избор на една от всеки екип, която трябва да бъде разтълкувана в края на състезанието пред останалите участници, журито и гостите;
 •      III кръг: откриване на заглавните букви за екипите; подходящо оцветяване; намиране на информация за символите и съдържанието на буквиците в преводния материал [7, 8];
 •           По  време на всеки кръг се работи в информационната папка (lapbook) на отбора.

В края на състезанието всеки тим представя своята работа. В презентацията участват всички ученици като всяко дете разказва за дейността на екипа и за своето участие в нея.
По време на заключителния етап всеки ученик попълва анкетна крата, която по-късно се анализира от учителя.
Децата от Българско неделно училище „Свети Седмочисленици“ изработват емблеми с ликовете на Кирил и Методий и българския трикольор по повод Деня на българската просвета и култура.
Преди началото на състезанието учителят скрива на различни подходящи места в сградата на училището материалите за I и II кръг – имената на българските средновековни писатели и частите от пословиците и поговорките. Въпреки че всеки отбор има свой търсач в тази най-забавна и динамична част от състезанието се включва целия екип. Това е и времето, през което по-малките ученици се дивят и с доста услия са спряни да вземат участие в търсенето (с едно – две изключения, трябва да признаем).
Силно впечатление прави бързото организаране за дейност на отборите – резултат от системна,  упорита и целенасочена работа в учебните часове.
След откриването и разчитането на имената на писателите, децата търсят информация за тях и произведенията им. В този етап се използват всички налични източници на сведения по темата – електронни устройства, статии, предварително подготвени от учителя, които те откриват, урочни материали и др. Учениците от Българско неделно училище „Свети Седмочисленици“ в този дял на състезанието са облагодетелствани от факта, че единствената българска библиотека в Каталуния (автономната испанска област, в която се намират трите училища) се съхранява в сградата на неделното школó. Децата се възползват от това, за да търсят информация и в библиотечния фонд.
След разчитането на пословиците и поговорките, учениците отново се насочват към електроните устройства и търсенето в инернет. Спорове възникват относо избора на материала за тълкуване, но се стига бързо до съгласие и установяване на едно мнение в тима. Един от екипите, обаче, решава да представи своето виждане върху всички пословици и поговорки, които са разчели.
В третия кръг информация се черпи изключително от подготвените предварително от учителя материали. Това се налага от факта, че на български език в интернет пространството липсват такава сведения. Учителят предварително (по време на изготвянето на училищен проект [8]) е превел материала и той се ползва от децата свободно.
Учениците полагат големи усилия крайните продукти от работата да бъдат завършени и оформени красиво. Интерес буди наблюдението колко старателно се търси правописа на всяка „ съмнителна“ дума.
Всеки екип представя дейността си и дава кратка оценка на постигнатото. Децата видимо са уморени, но много, много  доволни.
По време на заключителния етап и след приемане на поздравленията за добрата работа, учениците работят върху анкетна карта (Приложение 3).
Анкетата е попълнена от 34 ученици.
След внимателно анализиране на резултатите, може да се направят изводи в няколко посоки – за работата на учениците и тяхната оценка и самооценка; за необходимостта от такива по-разчупени дейности; за нуждата (или липсата) от информация по определена тема и пр. (Приложение 4).
С  първия въпрос се цели да да се установи самооценката на учениците. От получените резултати е видно, че тя е много висока – 82% определят работата си на високо равнище. Само 18% смятат, че дейността име е на средно равнище. Нито едно дете не определя  работата си на ниско ниво, кооето е ясен показател за това, колко много старание е вложено в това необичайно състезание.
На въпрос N° 2  „Научихте ли нови неща по време на състезанието?“ само 6% отговарят, че не могат да преценят. 94% категорично считат, че са усвоили нещо ново. Нито едно дете не отговаря категорично, че не е нау  чило нищо. От отговорите на този въпрос става ясно колко полезни и важни са такива нетрадиционни форми на работа в училището.
100% отговарят, че ще участват и в други подобни дейности, което потвърждава гореказаното.
Четвърти въпрос „Разви ли определени умения у Вас това състезание (да търсите информация, да подреждате информация, да работите с QR код, да изработвате книжка, табло, албумче и др. под.)?“ цели да установи мнението на учениците за придобитите или непридобитите умения. 85% посочват, че са развили нови умения. Без съмнение това се отнася за разчитането на QR кодове. 9% не могат да преценят. Интересното е, че и тук няма дете, което да смята категорично, че участието му в състезанието не му е донесло нищо ново на ниво умения.
Въпрос N° 5  „Ако състезанието се проведе сега, бихте ли променили нещо в работата си?“ получава интересни отговори. 47% биха променили работата си, 41% не могат да преценят и 12% не биха променили нищо.
Шести въпрос проучва оценката, която учениците поставят на своите другари. 51 % определят като високо нивото на дейността на съучениците си. 30% оценяват работата на другите на средно равнище и 19 % смятат, че другарите им са работили на ниско ниво. При едно сравнени с направени по-рано анкети,  ясно личи по-високата критичност, която се наблюдава у децата.
94% ще търсят нова инфорация по темата на състезанието. Вероятно в посока разчитане и генериране на QR кодове.
Въпросът “Ще участвате ли и в други подобни състезания?“ получава категоричен положителен отговор.
Състезанието „Българска средновековна литература“ без съмнение ще остане дълбоко вписано в умовете и сърцата на децата от българските училища в Реус, Барселона и Мойет дел Вайес.
Трудно се организират и подготвят подобни дейности. Натоварването на учителя е много голямо, предварителната подготовка понякога е доста продължителна, но резултатите си заслужават.
Неделни училища в чужбина са призвани да поддържат българския дух и българското самосъзнание у децата, които живеят в други държави. За да се постигнат тези основни цели, не бива да се пренебрегва нито един метод и нито една технология.
 Динамичност на учебния процес, ангажираност на учениците, развито чувство за принадлежност към българския род у родителите и голяма отдаденост на учителите – това е рецептата за успех на тези огнища на просвета, върху които възлагаме надеждите си децата, родени и живеещи в странство,  да останат българи.

Използвана литература:
1    1.    Българско училище в чужбина http://ilieva-dabova.weebly.com
2.       Генератор на QR кодове http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/
3.       Гаврилова, Р. , Р. Кушева. История и цивилизация за 5 клас. Изд. „Просвета“. С., 2006
4.       Държавен вестник, бр. 99/2011
5.       Държавен вестник, бр. 32/2014
6.       Един различен Ден на будителите - http://ilieva-dabova.blogspot.com.es
7.       Есинская. И. Б. Буквицы. Издательский Совет Русской Православной Церкви. 2003
8.       Илиева-Дъбова, Ил. Т., Модел на проектно – базирано обучение по история и цивилизация в българско неделно училище в чужбина – сборник „ Учене през целия живот – от малки до големи“ от Областна педагогическа конференция, гр. Пазарджик, 2017 г.
9.       Министерство на образованието и науката http://www.mon.bg
10.   Образователен блог http://ilieva-dabova.blogspot.com.es
11.   Lapbook – информационна папка - http://ilieva-dabova.blogspot.bg/2015/10/lapbook.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар